²è²æÆÜ ÒàôÜ


               Êáëùª ÚáõñÇ Ø³Ñ³ÏÛ³ÝÇ
               ºñ³Åßï.ª îÇñ³Ý سÝëáõñÛ³ÝÇ

Øñ ë¨ í³éÏÁ ñÏ
ºñó ³ÙáÕç ÙÇ óñÏ,
ºñó ÙÇÝ㨠ñÏá, û, û,
Îá-Ïá, Ïáñá-Ïá,
Îá-Ïá, Ïáñá-Ïá :
Îá-Ïá,
Îá-Ïá, Ïáñá-Ïá

ÆÝã ¿ñ ÕÉ, ÇÙ³ó³,
ºñ ï³ïÇÏÁ Ùï³í ïáõÝ
àõóáõÛó ïíó Ååï³Éáí, û, û,
²÷Ç ×ñÙ³Ï ÓáõÝ,
²÷Ç ×ñÙ³Ï ÓáõÝ :
ÒáõÝ, ÓáõÝ,
²÷Ç ×ñÙ³Ï ÓáõÝ :

²Û Ã ÇÝãáõ ¿ñ ñáí
ÞñçáõÙ í³éÏÁ ³Ïáí
²é³íáïÇó ñÏá, û, û,
Îá-Ïá, Ïáñá-Ïá,
Îá-Ïá, Ïáñá-Ïá,
Îá-Ïá, Ïáñá-Ïá,
Îá-Ïá,
Îá-Ïá, Ïáñá-Ïá

 

Сайт управляется системой uCoz