²èì²ÎÜ àô ºîÀ


                        ÊáëùªÚáõñÇ ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇ
                        ºñ³Åßï.ª èáñï äïñáëÛ³ÝÇ

²éí³ÏÝ ³ë³ó.
- ²Û ³ñóé,
ÆÝÓ ¿É ³é áõ ù½ Ñï ï³ñ,
´³Ûó áã Ù³ññÁ ûï³ñ...

Îáõ½ë ù³ñáï ɳÝçáí ï³ñ,
Îáõ½ë ³ÑÕ ÏÇñ×áí ï³ñ,
´³Ûó áã ѳݹñÁ ûï³ñ...

Îáõ½ë ÓáñáõÙ Ïáõï³Ïí³Í
²í³½áí áõ ËÇ×áí ï³ñ :

î³ñ ÇÝÓª áõñ ÏϳÙݳë,
î³ñ ÇÝÓª ÇÝãù³Ý ϳÙݳë,
î³ñ ÇÝÓ, ï³ñ,
î³ñ ÇÝÓ, ï³ñ,
´³Ûó áã Ù³ññÁ ûï³ñ,
´³Ûó áã ѳݹñÁ ûï³ñ,
î³ñ ÇÝÓ, ï³ñ,
î³ñ ÇÝÓ, ï³ñ...

гëϳó³ñ ÇÝÓ, ³Û ³ñóé :
 

Сайт управляется системой uCoz