²ÚêäÆêÆ ºð


                   Êáëùª ÚáõñÇ ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇ
                   ºñ³Åßï.ª êï÷³Ý ´³³ÃáñáëÛ³ÝÇ

-Ðáí ¿, Ñáí ¿, Ñáí ¿, Ñáí ¿,
-ÐáíÁ Ù³ñٳݹ ¿, à ½áí ¿ :

-¼áí ¿, ½áí ¿, ½áí ¿, ½áí ¿
-¼áíÁ ϳåáõÛï ¿, à Ùáí ¿ :

-Øáí ¿, Ùáí ¿, Ùáí ¿, Ùáí ¿,
-ØáíÁ É×³Ï ¿, à Íáí ¿ :

-Ìáí ¿, Íáí ¿, Íáí ¿, Íáí ¿,
-ÌáíáõÙ áÙß ¿, Ã Ïáí ¿ :

-áõó áÙß, áõó Ïáí ¿,
-áõó É׳Ï, áõó Íáí¿,
-áõó ϳåáõÛï, áõó Ùáí ¿,
-áõó Ù³ñٳݹ, áõó ½áí ¿ :

-¼³ñٳݳÉáõ ϳñÇù ãϳ,
´³ñϳݳÉáõ ³éÇà ãϳ,
ÆÝÓ ³Ûë ѳÝÁ, ÇÝÓ ³Ûë éÇÃÙÁ,
ÆÝÓ ³Ûë áõñ³Ë ñÝ ¿ ÃáíÉ :

-Îáí ¿, Ïáí ¿, Ïáí ¿, Íáí ¿,
-Ìáí ¿,Íáí ¿, Íáí ¿, Ùáí ¿,
-Øáí ¿, Ùáí ¿, Ùáí ¿, ½áí ¿,
-Îáí ¿, Ùáí ¿, ½áí ¿
-áõó áÙß, áõó Ïáí ¿,
-áõó É×³Ï áõó Íáí ¿,
-áõó ϳåáõÛï, áõó Ùáí ¿,
-áõó Ù³ñٳݹ, áõó ½áí ¿,.

 

Сайт управляется системой uCoz