ºðºø Èà´Æ

           Êáëùª ÚáõñÇ ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇ
           ºñ³Åßï.ª êï÷³Ý Þ³ù³ñÛ³ÝÇ

ÐÛáõñ ݳóÇÝù ñù Ñááí,
ºñù Ñááí,
ºñù Ñááí:
êÕ³Ý ³óÇÝ ñù Éááí,
ºñù Éááí,
ºñù Éááí:

ÎñÏÝñ.
ºñù áõïáÕ Ñëϳ ñ³Ý,
Ðëϳ ñ³Ý,
Ðëϳ ñ³Ý,
ìñ³ åñͳÝùª Ñá ãÏñ³Ýù,
Ðá ãÏñ³Ýù,
Ðá ãÏñ³Ýù...

ÆÝã ѳÙáí ¿ñ ¨ ÇÝã ÙëÕ,
ºí ÇÝã ÙëÕ,
ºí ÇÝã ÙëÕ,
ÜÙ³Ý ÉáÇ áí ¿ñ ïëÉ,
àí ¿ñ ïëÉ
àí ¿ñ ïëÉ...

ÎñÏÝñ........

ºñ íñ ϳó³Ýù ÙÝù ñùáí,
ØÝù ñùáí,
ØÝù ñùáí,
²Ýó ¿ñ ϳóÉ ×Çßï ñù ûñ,
ÖÇßï ñù ûñ,
ÖÇßï ñù ûñ...

ºñù ûñáõÙ ñù ÑáÇ,
ºñù ÑáÇ,
ºñù ÑáÇ,
г½Çí Ïñ³Ýù ñù ÉáÇÝ,
ºñù ÉáÇÝ,
ºñù ÉáÇÝ:

ÎñÏÝñ.
 

Сайт управляется системой uCoz