ºðºø öâ²Î, ºðºø ´àô...


                     Êáëùª ÚáõñÇ ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇ
                     ºñ³Åßï.ª èáñï äïñáëÛ³ÝÇ

ºñù ÷ã³Ï, ñù áõÛÝ,
ºñù ÝáõÙª ñù áõ :
²ÙÝ ÝáõÙª Óáõ,Óáõ, Óáõ,
²ÙÝ ÝáõÙª áõ, áõ, áõ :
²é³çÇÝáõÙª í³Óáõ,
ºñÏñáñ¹áõÙ ¿Éª í³Óáõ,
ºññáñ¹Ç Ùçª í³Óáõ...

âáñáñ¹Á ãϳ¯ :

ƯÝã ñç³ÝÇÏ íñÝ,
ƯÝã ëÇñáõÝÇÏ Óíñ Ý,
ÒíÇó ÏÉÝÝ áõ ÏñÝ
´íÇÏÝñÁ íñÝ...
 

Сайт управляется системой uCoz