вð²ì ø²ØÆÜ


            Êáëùª ÚáõñÇ ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇ
            ºñ³Åßï.ª êï÷³Ý ´³³ÃáñáëÛ³Ý

øßó ϳí ѳñ³í ù³ÙÇÝ,
ѳñ³í ù³ÙÇÝ,
ѳñ³í ù³ÙÇÝ:
ÒÛáõÝ áõ ÓÙé ï³ñ³í ù³ÙÇÝ,
ï³ñ³í ù³ÙÇÝ,
ï³ñ³í ù³ÙÇÝ:
àñïÕ Ùé³ÛÉ ³Ùåñ ïë³íª
´ñó ñÏÇÝù ³ñ³í ù³ÙÇÝ,
´ñó ñÏÇÝù ³ñ³í ù³ÙÇÝ,
³ñ³í ù³ÙÇÝ,
³ñ³í ù³ÙÇÝ:

²ÙåÁ Ï³í ³ÙåÇÝ ³Ëíó,
³ÙåÇÝ ³Ëíó,
³ÙåÇÝ ³Ëíó:
²ÙåÁ ×á×íó ³ÙåÇó ϳËíó,
³ÙåÇó ϳËíó,
³ÙåÇó ϳËíó,
ºí ËݹÙݹ³ó ÏÇñ×áõÙ å³Ñí³Í
Þ³ÝÃ-áñáïÇ Í³ñ³í ù³ÙÇÝ,
Þ³ÝÃ-áñáïÇ Í³ñ³í ù³ÙÇÝ:

²ÝÓñ¨ ϳí ï³ùáõÏ-ï³ùáõÏ
ï³ùáõÏ-ï³ùáõÏ,
ï³ùáõÏ-ï³ùáõÏ,
ÂÉÇÏ-ÙÉÇÏ, Ù³ùáõñ-Ù³ùáõñ,
Ù³ùáõñ-Ù³ùáõñ,
Ù³ùáõñ-Ù³ùáõñ:
ÐáÕÁ ßÝãó ¨ ³ñÃݳó³íª
àõëÇÝ ³é³Í ѳñ³í ù³ÙÇÝ,
ѳñ³í ù³ÙÇÝ,
ѳñ³í ˳ÙÇÝ,
àõëÇÝ ³é³Í ѳñ³í ù³ÙÇÝ:
 

Сайт управляется системой uCoz