ÎÖàôÖÜ àô ÖàôîÀ


                    Êáëùª ÚáõñÇ ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇ
                    ºñ³Åßï.ª êï÷³Ý ´³³ÃáñáëÛ³ÝÇ

ÖáõïÏ ÁÝϳí Ï×áõ×Ç Ùç
¸áÕ³ó ëÇñïÁ ×áõïÇ,
γ٠ÏñÉ ¿ Ï×áõ×Á ÇÝÓ,
γ٠ÑÝó ÑÇÙ³ ÏáõïÇ :

Öã³ó ×áõïÁ ÉÕ³å³ï³é.
- ÆÝÓ ÙÇ áõïÇ, Ï×á¯õ× :
ºë ÇÝã Ù Ù¯Í ÷áñǹ ѳٳñ,
ºë ¹é ß³¯ï Ù åáõ×áõñ

øñùçáõÙ ¿ Ï×áõ×Á Íñ,
Êñ³ïÉáí ×áõïÇÝ.
-²¯Ë, ¹áõ ³Ý¯ï, Éëí³Í ³Ý ¿
Î×áõ×Á ×áõï áõïÇ

ºñ¨áõÙ ¿, ÃÙÉÇÏ ÑÇÙ³ñ,
àñ ù½ ¹é ãÝ Ë³É,
¸ ßá¯õï ÷³ËÇñ, à 㿠ÑÇÙ³
´ñ³Ýë Ï÷³Ï¯Ý

ÐÝó ³Û¹ å³ÑÇÝ ÇÝã-áñ ÙÏÇ
ÉËáõÙ ÙÇ ÙÇïù ͳó,
ØÏÝ ³Û¹ Ï³í ¨ Ï×áõ×Ç
´ñ³ÝÁ åÇݹ ÷³Ïó :

ØáõÃáí Éóíó Ï×áõ×Á Íñ,
Èóíó ÙáõÃáí ³ÑÕ,
γñÍë ÙáõÃÇ Ùç ³Û¹ ѳ½³ñ
²Õíë ¿ÇÝ å³ÑÉ :

ÐÇßó ×áõïÁ ÏïáõóÁ Çñ,
ÐÇßó å³åÇÝ ïáÏáõÝ,
¼³ó ѳ½³¯ñ ³ùÉáñÝñ Ý
²ñÃݳÝáõÙ Çñ ÑááõÙ :

ÖáõïÁ ɳñí¯ó, ɳñí¯ó, ɳñí¯ó,
Îïóó ³ÑÕ ÙáõÃÇÝ,
ÎÇëíó Ï×áõ×Á ñ³Ý÷³Ï
àõ ³ó ÃáÕó ×áõïÇÝ

 

Сайт управляется системой uCoz