Èàôê²´²ò


                      Êáëùª ÚáõñÇ ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇ
                      ºñ³Åßï.ª îÇñ³Ý سÝëáõñÛ³ÝÇ

Èáõë³³ó ¿, Éáõë³³ó,
ú¹Á çÇÝç ¿, ËáïÁª óó :
úñÁª ½ÝáõÝ, Ååïñë,
²Ûë ÇÝã¯ñ ¿ ñÉ Ù½ :

ÎñÏÝñ.
ìñ ϳó, ÷áùñÇÏ, íñ ϳó, íñ,
îë ǯÝã ûñ ¿, ǯÝã ³ñ¨

²ñÇçáõñ ³é ³Ûïñǹ,
²ñÇçáõñ ³é ³ãùñǹ
ºí ÃáÕ ÅåÇï¹ ÑÛáõëíÇ
ºñÇÝ, ñÏñÇÝ áõ ÉáõÛëÇÝ :

ÎñÏÝñ.

 

Сайт управляется системой uCoz