ØðæÚàôÜÀ


              Êáëùª ÚáõñÇ ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇ
              ºñ³Åßï.ª êï÷³Ý Þ³ù³ñÛ³ÝÇ

ÐÝó Éáõë³³óÁ ÑÝãáõÙ ¿ª
àïÇ íñ³ ¿ ÙñçÛáõÝÁ:

ÇïÇ, ñ ¿ ÉÝáõÙ ùÝÇó,
ÇïÇ, ñ ¿ ÉÝáõÙ ÝÇó,
ÇïÇ, à ñ áõñ ¿ ÝáõÙ,
ÇïǪ ÇÝã ¿ å³Ï³ë ÝáõÙ,
ÇïÇ, à áñ ¹³ßïÇó ññÇ
޳ɳÏÝ ³é³Í ÇÝã ÏñÇ,
àõñ ϹÝÇ, ÏÙß³ÏǪ
Àëï ÙñçݳÛÇÝ Çñ ׳߳ÏÇ...
ÇïÇ, ñ ¿ ÉÝáõÙ ùÝÇó,
ÇïÇ, ñ ¿ ÉÝáõÙ ÝÇó,
ÇïÇ, à ñ áõñ ¿ ÝáõÙ,
ÇïǪ ÇÝã ¿ å³Ï³ë ÝáõÙ...

ÇïÇ, à ÇÝã ¿ åïù å³åÇÝ,
ÇïÇ, à ÇÝã ¿ åïù ï³ïÇÝ,
ÇïǪ ÇÝãáí åÇïÇ ñÇ
òÕ³ÏÇóÝñÇÝ Ñ³ñÉÇ,
ºñ áñ ÷³ÏÝ ¹éÝñÁ ï³Ý
àõ í³ÛÉÝ ñ³ÝáõÃÛ³Ù
ØÏÇÏ-ÙÏÇÏ Ïáõï³Ï³ÍÁ,
ÒÙé³Ý ѳٳñ ³Ù³ñ³ÍÁ...
ÇïÇ, à ÇÝã ¿ åïù å³åÇÝ,
ÇïÇ, à ÇÝã ¿ åïù ï³ïÇÝ,
ÇïǪ ÇÝãáí åÇïÇ ñÇ
òÕ³ÏÇóÝñÇÝ Ñ³ñÉÇ...

ÐÝó Éáõë³³óÁ ÑÝãáõÙ ¿ª
àïÇ íñ³ ¿ ÙñçÛáõÝÁ:
 

Сайт управляется системой uCoz