ÜÆÜæÀ


                           Êáëùª ÚáõñÇ ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇ
                           ºñ³Åßï.ª ÕáõÝÇ âÃãÛ³ÝÇ

ÜÇÝçÁ ³ë³óª ÙïÝÙ ïáõÝ,
ÆÝÓ Ý ÙÝáõÙ ï³ÝÝ ³ñÃáõÝ
ÐáÝ³Í ³ãùñ áõ Ùçùñ,
ÐáÝ³Í áïùñ áõ Óéùñ,
ÐáÝ³Í ÉáõË, ÑáÝ³Í ÙÇïù,
ÐáÝ³Í Ë³Õñ, ÑáÝ³Í Çñù...

سñ¹ ãÙݳó ¿É ³ñÃáõÝ,
´áÉáñÇ Ñï Ùï³Ý ùáõÝ
ÐáÝ³Í ³ãùñ áõ Ùçùñ,
ÐáÝ³Í áïùñ áõ Óéùñ,
ÐáÝ³Í ÉáõË, ÑáÝ³Í ÙÇïù,
ÐáÝ³Í Ë³Õñ, ÑáÝ³Í ÙÇïù...

ÜÇÝçÁ ÉáõÛëñÁ Ù³ñó,
Øï³í ïáõÝ áõ Íí³ñó,
ºí ³ëïÕñÇ ï³Ï ³ñÇ
øáõÝÁ ï³ñ³í ³ß˳ñÑÇ :
 

Сайт управляется системой uCoz