ÂèâܲÎÆ ºðÀ


                   Êáëùª ÚáõñÇ ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇ
                   ºñ³Åßï.ª îÇñ³Ý سÝëáõñÛ³ÝÇ


âÇÙ-ãÇñÇÙ, ãÇÙ-ãÇñÇÙ, ãÇÙ,
ÌÇÉÇ-ÍÇÉÇ, ÍÇÉÇ-ÍÇÉÇ,
âÇÙ-ãÇñÇÙ, ãÇÙ-ãÇñÇÙ, ãÇÙ,
ÌÇÉÇ-ÍÇÉÇ, ÍÇÉÇ-ÍÇÉÇ

ÆÝã Çٳݳë, à áñïÕÇó ÙÇ ÷áùñÇÏ ÃéãáõÝ,
Âé³í ϳí áõ Íí³ñó ³Ûáõë ϳݳãáõÙ, ϳݳãáõÙ,
ÐÛ ç³Ý :
ºñó áõñ³Ë, ñó ½í³ñà áõ ñÁ Ýñ³
Ö³Ëñó, ݳó áõ åïïíó ³ß˳ñÑÇ íñ³ :

ÌÇÉÇ-ÍÇÉÇ, ÍÇÉÇ-ÍÇÉÇ,
ÌÇÉÇ-ÍÇí, ÍÇÉÇ-ÍÇí,
ÌÇÉÇ-ÍÇÉÇ, ÍÇÉÇ-ÍÇÉÇ,
ÌÇÉÇ-ÍÇí, ÍÇÉÇ-ÍÇí :

âÇÙ-ãÇñÇÙ, ãÇÙ-ãÇñÇÙ ãÇÙ,
ÌÇÉÇ-ÍÇÉÇ, ÍÇÉÇ-ÍÇÉÇ,
âÇÙ-ãÇñÇÙ, ãÇÙ-ãÇñÇÙ, ãÇÙ,
ÌÇÉÇ-ÍÇÉÇ, ÍÇÉÇ-ÍÇÉÇ

ÆÝã ¿ñ áõ½áõÙ ñÝ ³Û¹ ³ëÉ, áõó à áãÇÝã,
´³Ûó ³ñ¨ ¿ñ ñÏñÇ íñ³ áõ ñÏÇÝùÝ ¿ñ çÇÝ, ß³ï çÇÝç,
ÐÛ ç³Ý :
ºñó áõñ³Ë, ñó ½í³ñà áõ ñÁÝñ³
Ö³Ëñó ݳó áõåïïíó ³ß˳ñÑÇ íñ³

âÇÙ-ãÇñÇÙ, ãÇÙ-ãÇñÇÙ, ãÇÙ
ÌÇÉÇ-ÍÇÉÇ, ÍÇÉÇ-ÍÇÉÇ,
ÌÇí-ÍÇí

 

Сайт управляется системой uCoz